Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Przedszkole Niepubliczne Smerfy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola: SmerfyMarki.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia zamieszczone na stronie często nie mają opisów alternatywnych.

Badanie wykazało konieczność przeszkolenia osób dodających wpisy na stronę w zakresie dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski we wrześniu 2020r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mariola Opalińska, email: biuro@smerfymarki.pl, telefon: 507 308 731

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Niepubliczne Smerfy mieści się w Markach, przy ul. Szpitalnej 3 b

Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczony jest w widocznym miejscu i łatwo zauważalnym. Drzwi głównego wejścia są dobrze widoczne na tle fasady.

Wejście do budynku jest bezpośrednio z działki, nie ma schodów.

Cały parter budynku jest dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, na piętro prowadza schody, nie ma windy. Schody nie posiadają wystających krawędzi tzw. nosków. Schody są proste i wyposażone w poręcze. Na poręczach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille a

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny, personel jest przeszkolony z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna może liczyć na pomoc personelu.

Przy budynku jest parking, nie ma miejsc da osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń.

Istnieje możliwość skorzystania z języka migowego. Wyznaczeni pracownicy zostali przeszkoleni.

Deklaracja Dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry